เลือกภูมิภาคของคุณ

ใบรับประกัน

การรับประกัน VACHERON CONSTANTIN

บัตรที่ถอดได้นี้จะแสดงสถานที่ และวันที่ซื้อ โดยคุณจำเป็นจะต้องกรอกบัตรใบนี้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีวันที่ ตราประทับ และลายเซ็นของผู้ค้าปลีก Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปิดใช้การรับประกัน หากไม่มีบัตร เราจะเรียกเก็บเงินค่าบำรุงรักษาในช่วงการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาจากลูกค้า

การรับประกันการขาย

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องจะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

การขยายการรับประกัน

การรับประกันบริการ

หลังจากที่คุณได้นำนาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณเข้ารับการซ่อมแซม หรือรับบริการที่ศูนย์บริการ หรือบูติกที่ได้รับอนุญาตแล้ว เราจะรับประกันงานที่ทำ และชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเป็นระยะเวลาสองปีนับจากวันที่ทำงานเสร็จ

เงื่อนไขการรับประกันจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ต่อไปนี้มีผลกับนาฬิกา Vacheron Constantin ที่จำหน่าย หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อรับบริการรับประกันในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (สำหรับออสเตรเลีย โปรดอ่านการรับประกัน Vacheron Constantin สำหรับออสเตรเลียที่ด้านล่าง และสำหรับประเทศอื่นๆ โปรดอ่านการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ข้างต้น)

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องทางการผลิตโดยศูนย์ซ่อมแซมของ Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้จะเป็นการรับประกันจากผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้ หรือการรับประกันอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อการค้า หรือความสามารถในการใช้งานตามปกติสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ จะไม่ได้รับการขยายเวลาเกินยี่สิบสี่เดือนนับจากวันที่ซื้อ

Vacheron Constantin มีความรับผิดสำหรับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แต่เพียงผู้เดียว Vacheron Constantin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้นาฬิกาของคุณ หรือสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาของคุณในทางใดๆ โดยอาศัยอำนาจตามการรับประกันแบบจำกัดเวลานี้ หรืออื่นใด ทั้งนี้รัฐ จังหวัด หรือเขตแดนบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือในทางที่ผิด (รวมถึงการกระแทก การทำให้เป็นรอย การบด ฯลฯ)

- การสึกหรอ และฉีกขาดตามปกติของชิ้นส่วน

- การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหรือสภาพอากาศ

- ความชื้นแทรกซึมเข้าไปในตัวเรือน และเกิดออกซิเดชัน (ในกรณีของนาฬิกาที่ไม่กันน้ำ)

- การแก้ไข ดัดแปลง แยกชิ้นส่วน หรือการรับบริการและซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริการหลังการขายของ Vacheron Constantin After-Sales Service ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่ง

- สายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ (หนังสัตว์ ยาง โพลิเมอร์สังเคราะห์ ฯลฯ)

- นาฬิกาที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขซีเรียล หรือเครื่องหมายระบุอื่นๆ

- ถูกขโมยหรือสูญหาย

คุณจะต้องแสดงใบรับประกันต้นฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงวันที่ ประทับตรา และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin การแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนใบรับประกันใดๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จะทำให้ใบรับประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้ให้สิทธิ์เฉพาะทางกฎหมายแก่คุณ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด และเขตแดน

เงื่อนไขการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ต่อไปนี้มีผลกับนาฬิกา Vacheron Constantin ที่จำหน่าย หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อรับบริการรับประกันในประเทศใดๆ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (สำหรับประเทศเหล่านี้ โปรดอ่านการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ที่ด้านล่าง) และออสเตรเลียที่ใช้การรับประกันของ Vacheron Constantin สำหรับออสเตรเลีย (โปรดดูด้านล่าง)

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้นในกรณีที่ Vacheron Constantin ยืนยันการขยายการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร) ต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องทางการผลิตโดยศูนย์ซ่อมแซมของ Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

การรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือในทางที่ผิด (รวมถึงการกระแทก การทำให้เป็นรอย การบด ฯลฯ)

- การสึกหรอ และฉีกขาดตามปกติของชิ้นส่วน

- การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหรือสภาพอากาศ

- ความชื้นแทรกซึมเข้าไปในตัวเรือน และเกิดออกซิเดชัน (ในกรณีของนาฬิกาที่ไม่กันน้ำ)

- การแก้ไข ดัดแปลง แยกชิ้นส่วน หรือการรับบริการและซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริการหลังการขายของ Vacheron Constantin After-Sales Service ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่ง

- สายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ (หนังสัตว์ ยาง โพลิเมอร์สังเคราะห์ ฯลฯ)

- นาฬิกาที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขซีเรียล หรือเครื่องหมายระบุอื่นๆ

- ถูกขโมยหรือสูญหาย

คุณจะต้องแสดงใบรับประกันต้นฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงวันที่ ประทับตรา และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับประโยชน์จากการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin การแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนใบรับประกันใดๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จะทำให้ใบรับประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ

ทั้งนี้ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภค คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ ซึ่งควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสิทธิ์ทางกฎหมายเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันนี้

การรับประกันของ VACHERON CONSTANTIN สำหรับประเทศออสเตรเลียนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ Vacheron Constantin ที่ซื้อ หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อรับประกันการซ่อมในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

สิทธิตามกฎหมายบัญญัติ

สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ขอเปลี่ยน หรือคืนเงินสำหรับข้อผิดพลาดที่รุนแรง และค่าชดเชยสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล คุณยังมีสิทธิ์รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่ได้คุณภาพที่ยอมรับได้ และข้อผิดพลาดดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผิดพลาดที่รุนแรง

การรับประกันของ Vacheron Constantin

การรับประกันของ Vacheron Constantin นี้จะให้สิทธิ์เพิ่มเติม และการเยียวยาแก่คุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า นาฬิกา Vacheron Constantin ทุกเรือนได้รับการผลิต และทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของ Vacheron Constantin อย่างไรก็ตาม หากนาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณมีข้อบกพร่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ระบุไว้ในใบรับประกันของคุณ ตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์ให้บริการการรับประกันตามที่กำหนดไว้ในการรับประกัน Vacheron Constantin ฉบับนี้ คุณจะต้องแสดงใบรับประกันต้นฉบับเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin นี้

1. ใบรับประกัน – ฉบับกระดาษ

ใบรับประกันต้องได้รับการกรอกข้อมูล ลงวันที่ ประทับตรา และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาต

2. ใบรับประกัน – บัตรฝังชิป

- จะต้องระบุวันที่ซื้อไว้บนบัตร

- บัตรจะต้องได้รับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตในระหว่างการซื้อ เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล Vacheron Constantin ได้

การรับประกัน Vacheron Constantin นี้ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุ หรือทักษะฝีมือการผลิตนาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณ Vacheron Constantin จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสูงสุด 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้สิทธิตามกฎหมายบัญญัติของคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย หลังจากระยะเวลาดังกล่าว Vacheron Constantin จะซ่อมแซมนาฬิกา หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดโดยคิดค่าบริการ

การรับประกันของ Vacheron Constantin ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือในทางที่ผิด (รวมถึงการกระแทก การทำให้เป็นรอย การบด ฯลฯ)

- การสึกหรอ และฉีกขาดตามปกติของชิ้นส่วน

- การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหรือสภาพอากาศ

- ความชื้นแทรกซึมเข้าไปในตัวเรือน และเกิดออกซิเดชัน (ในกรณีของนาฬิกาที่ไม่กันน้ำ)

- การแก้ไข ดัดแปลง แยกชิ้นส่วน หรือการรับบริการและซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริการหลังการขายของ Vacheron Constantin After-Sales Service ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่ง

- สายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ (หนังสัตว์ ยาง โพลิเมอร์สังเคราะห์ ฯลฯ)

- นาฬิกาที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขซีเรียล หรือเครื่องหมายระบุอื่นๆ

- ถูกขโมยหรือสูญหาย

หากคุณทำการเรียกร้องสิทธิภายใต้การรับประกันของ Vacheron Constantin (แทนที่จะเป็นสิทธิตามกฎหมายบัญญัติของคุณ) โดยขึ้นอยู่กับสิทธิตามกฎหมายบัญญัติของคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าขนส่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าไปรษณีย์ ค่าประกันภัย และวัสดุบรรจุภัณฑ์

การเรียกร้องสิทธิภายใต้การรับประกันของ Vacheron Constantin ในออสเตรเลียอาจถูกส่งไปยัง Richemont Australia Pty Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการรับประกัน ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือตามที่ระบุไว้ด้านบน:

Richemont Australia Pty Ltd

ตู้ปณ. 4780 ซิดนีย์ NSW 2001

เบอร์โทร 1 800 79 6452

อีเมล: concierge.sea@vacheron-constantin.com

พร้อมให้บริการคุณ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมตอบทุกคำถามที่คุณอาจมี หรือให้คำแนะนำส่วนบุคคล

ติดต่อเรา