เลือกภูมิภาคของคุณ

การรับประกันและ DIGITAL PASSPORT

การรับประกันการขาย

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องจะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

นาฬิกา Vacheron Constantin รุ่นมาสเตอร์ทุกเรือนที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 2 ปีแรกภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาระหว่างประเทศเดิมจะมีสิทธิ์รับการขยายระยะเวลารับประกันเวลาออกไปอีก 6 ปี รวมเป็นการรับประกัน 8 ปี

เงื่อนไขการรับประกันจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ต่อไปนี้มีผลกับนาฬิกา Vacheron Constantin ที่จำหน่าย หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อรับบริการรับประกันในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (สำหรับออสเตรเลีย โปรดอ่านการรับประกัน Vacheron Constantin สำหรับออสเตรเลียที่ด้านล่าง และสำหรับประเทศอื่นๆ โปรดอ่านการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ข้างต้น)

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องทางการผลิตโดยศูนย์ซ่อมแซมของ Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้จะเป็นการรับประกันจากผู้ผลิตแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะถูกสั่งห้ามโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้ หรือการรับประกันอื่นใด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการใช้งานเพื่อการค้า หรือความสามารถในการใช้งานตามปกติสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ จะไม่ได้รับการขยายเวลาเกินยี่สิบสี่เดือนนับจากวันที่ซื้อ

Vacheron Constantin มีความรับผิดสำหรับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แต่เพียงผู้เดียว Vacheron Constantin จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้นาฬิกาของคุณ หรือสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาของคุณในทางใดๆ โดยอาศัยอำนาจตามการรับประกันแบบจำกัดเวลานี้ หรืออื่นใด ทั้งนี้รัฐ จังหวัด หรือเขตแดนบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดระยะเวลาการรับประกันโดยนัย หรือการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือในทางที่ผิด (รวมถึงการกระแทก การทำให้เป็นรอย การบด ฯลฯ)

- การสึกหรอ และฉีกขาดตามปกติของชิ้นส่วน

- การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหรือสภาพอากาศ

- ความชื้นแทรกซึมเข้าไปในตัวเรือน และเกิดออกซิเดชัน (ในกรณีของนาฬิกาที่ไม่กันน้ำ)

- การแก้ไข ดัดแปลง แยกชิ้นส่วน หรือการรับบริการและซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริการหลังการขายของ Vacheron Constantin After-Sales Service ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่ง

- สายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ (หนังสัตว์ ยาง โพลิเมอร์สังเคราะห์ ฯลฯ)

- นาฬิกาที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขซีเรียล หรือเครื่องหมายระบุอื่นๆ

- ถูกขโมยหรือสูญหาย

คุณจะต้องแสดงใบรับประกันต้นฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงวันที่ ประทับตรา และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin การแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนใบรับประกันใดๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จะทำให้ใบรับประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลานี้ให้สิทธิ์เฉพาะทางกฎหมายแก่คุณ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด และเขตแดน

เงื่อนไขการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ต่อไปนี้มีผลกับนาฬิกา Vacheron Constantin ที่จำหน่าย หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อรับบริการรับประกันในประเทศใดๆ ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (สำหรับประเทศเหล่านี้ โปรดอ่านการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาของ Vacheron Constantin ที่ด้านล่าง) และออสเตรเลียที่ใช้การรับประกันของ Vacheron Constantin สำหรับออสเตรเลีย (โปรดดูด้านล่าง)

นาฬิกา Vacheron Constantin ของคุณจะอยู่ภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อ (ยกเว้นในกรณีที่ Vacheron Constantin ยืนยันการขยายการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร) ต่อข้อบกพร่องจากการผลิตที่ศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Vacheron Constantin ตรวจพบและยอมรับ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชิ้นส่วนใดๆ ที่พบว่ามีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องทางการผลิตโดยศูนย์ซ่อมแซมของ Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการซ่อมแซม และเปลี่ยนฟรี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Vacheron Constantin แต่เพียงผู้เดียว

การรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin ไม่ครอบคลุม:

- ความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสม หรือในทางที่ผิด (รวมถึงการกระแทก การทำให้เป็นรอย การบด ฯลฯ)

- การสึกหรอ และฉีกขาดตามปกติของชิ้นส่วน

- การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ

- ข้อบกพร่องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กหรือสภาพอากาศ

- ความชื้นแทรกซึมเข้าไปในตัวเรือน และเกิดออกซิเดชัน (ในกรณีของนาฬิกาที่ไม่กันน้ำ)

- การแก้ไข ดัดแปลง แยกชิ้นส่วน หรือการรับบริการและซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริการหลังการขายของ Vacheron Constantin After-Sales Service ในเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาตแห่งใดแห่งหนึ่ง

- สายนาฬิกาที่ไม่ใช่โลหะ (หนังสัตว์ ยาง โพลิเมอร์สังเคราะห์ ฯลฯ)

- นาฬิกาที่มีการลบ หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขซีเรียล หรือเครื่องหมายระบุอื่นๆ

- ถูกขโมยหรือสูญหาย

คุณจะต้องแสดงใบรับประกันต้นฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงวันที่ ประทับตรา และลงนามโดยตัวแทนจำหน่าย Vacheron Constantin ที่ได้รับอนุญาตเพื่อรับประโยชน์จากการรับประกันระหว่างประเทศของ Vacheron Constantin การแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนใบรับประกันใดๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ จะทำให้ใบรับประกันดังกล่าวเป็นโมฆะ

ทั้งนี้ในฐานะที่คุณเป็นผู้บริโภค คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ ซึ่งควบคุมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยสิทธิ์ทางกฎหมายเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันนี้

จัดการ DIGITAL PASSPORT ของฉัน

ในปี 2019 Vacheron Constantin ได้เปิดตัว Digital Passport เพื่อให้ลูกค้าได้รับความไว้วางใจ ความโปร่งใส และเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน

โดย Digital Passport แต่ละเล่มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเก็บข้อมูลสำคัญของนาฬิกา เช่น ประวัติการเป็นเจ้าของและคู่มือผู้ใช้ทางเทคนิค ทั้งนี้ สามารถโอนไปยังเจ้าของรายต่อไปได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มความไว้วางใจในแหล่งที่มาของนาฬิกาในตลาดมือสอง

ค้นพบ The Hour Club

การลงทะเบียนนาฬิกาของคุณจะทำให้คุณได้เป็นสมาชิกของ The Hour Club ซึ่งเป็นคลับของ Vacheron Constantin Connoisseur

เหล่าเจ้าของนาฬิกา Vacheron Constantin ล้วนเป็นผู้มีความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้า ผู้ชื่นชอบสุนทรียภาพ และคนเจ้าสำราญที่กล้าหาญ

 

ซึ่งพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาอย่างไม่สิ้นสุดในการค้นพบสิ่งใหม่ พวกเขาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมแห่งความรู้มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก พร้อมกับตั้งตาคอยที่จะบ่มเพาะความหลงใหลในกลไกชั้นเลิศ และงานศิลปะสุดพิเศษ พวกเขายินดีที่จะแบ่งปันช่วงเวลาอันล้ำค่า และประสบการณ์ชีวิตอันโดดเด่นของพวกเขา ทั้งยังเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตในทุกรายละเอียด เพราะที่สุดของความประณีตเป็นเพียงภารกิจสำหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้น

 

ยินดีต้อนรับสู่ The Hour Club

 

สมัครตอนนี้

ลงทะเบียนนาฬิกาที่สูญหายหรือนาฬิกาที่ถูกขโมย

Enquirus.com มีเป้าหมายที่จะลดโอกาสในการโจรกรรมนาฬิกาหรูและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้อง สามารถลงทะเบียนนาฬิกาทุกเรือนที่ผลิตด้วยหมายเลขระบุเฉพาะ (หมายเลขซีเรียล) บนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ในทางกลับกัน ฐานข้อมูลถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาที่เข้าข่ายน่าสงสัยและผู้ใดก็ตามที่ซื้อนาฬิกามือสอง

ให้บริการคุณ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมตอบทุกคำถาม หรือให้คำแนะนำส่วนบุคคล